Nazwa beneficjenta

FUNDACJA SPOŁECZNY MORZYCZYN


Wartość ogółem:
310 180.00

Wydatki kwalifikowalne:
310 180.00

Dofinansowanie:
294 514.00

w tym UE:
263 653.00

Wkład własny:
15 666.00

% dofinansowania:
94.95
Tytuł projektu

SP Kunowo na rzecz nowoczesnej edukacji

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.3
8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego