Sukcesy projektów

Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
824 157.59
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 057 427.42
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA MIELNO


Wartość ogółem:
2 057 427.42

Wydatki kwalifikowalne:
1 648 315.22

Dofinansowanie:
824 157.59

w tym UE:
824 157.59

Wkład własny:
1 233 269.83

% dofinansowania:
50.00
Tytuł projektu

Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych

 

Opis w języku polskim:

Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach, dzięki czemu zostanie stworzony nowy produkt turystyczny.

Do zakresu prac budowlanych należało:

  • zagospodarowanie terenu (przyłącza wodne, sanitarne, kanalizacyjne, ułożenie trawy, oświetlenie terenu, zbiornik na nieczystości),
  • konstrukcja budynku wraz z wykończeniem,
  • przyłącza i instalacje sanitarne,
  • parkingi i chodniki,
  • wyposażenie obiektu.

 

Description in English:

Treasury of the Fishing Village in Chłopy

 
The subject of the investment was the construction of the Treasury of the Fishermen's Village in Chłopy, which created a new tourist product.

The scope of construction works included:

  • land development (water, sanitary and sewage installations, lawn arrangements, lighting of the area, waste container),
  • construction and finishing of the building,
  • sanitary connections and installations,
  • parking lots and pavements,
  • facility equipment.