Sukcesy projektów

Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
633 985.86
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 228 007.53
pln

Nazwa beneficjenta

MIASTO SZCZECINEK


Wartość ogółem:
2 228 007.53

Wydatki kwalifikowalne:
1 811 388.24

Dofinansowanie:
633 985.86

w tym UE:
633 985.86

Wkład własny:
1 594 021.67

% dofinansowania:
35.00
Tytuł projektu

Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych

 

Opis w języku polskim:

Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko

 

Projekt polega na współtworzeniu produktu turystycznego, opartego na zasobach endogenicznych Miasta Szczecinek, poprzez: 

 • budowę pomostu stałego rekreacyjnego z możliwością cumowania jednostek pływających wraz z przyczółkami i tarasem widokowym ,
 • budowę 2 punktów cumowania — dalb,
 • budowę ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej z obrzeżami trawnikowymi,
 • usytuowanie obiektów małej architektury,
 • budowę zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, 
 • montaż systemu nawadniania trawników wodą z jeziora,
 • wykonanie punktu czerpalnego wody powierzchniowej z jeziora dla systemu nawadniania trawników,
 • uporządkowanie nawierzchni piaskowej istniejącej plaży,
 • umocnienie fragmentu nabrzeża,
 • usunięcie istniejących płyt betonowych chodnikowych i ułożenie kostki,
 • demontaż oświetlenia,
 • rozbiórkę pomostu pływającego z zachowaniem stalowych podpór,
 • wykonstruowanie pomostu rekreacyjnego,
 • uzupełnienie nawierzchni z kostki granitowej,
 • wykonanie wpustów drenujących ze studzienkami chłonnymi.

Description in English:

The development of the Szczecinek tourist product by the construction of a multifunctional permanent pier on the Trzesiecko lake

 

The project consisted in co-creating a tourist product based on endogenous resources of Szczecinek by:

 • construction of a permanent recreation pier with the vessels mooring adjustment along with abutments and a viewing terrace,
 • construction of 2 mooring points,
 • construction of pedestrian routes with a mineral surface and lawn edges,
 • construction of small architecture objects,
 • construction of an external power installation,
 • installation of a lake water supplied lawn irrigation system,
 • installation of a surface water intake point for the lawn irrigation system,
 • sand surface makeover of the existing lake beach,
 • strengthening the fragment of the quay,
 • replacing existing concrete pavement slabs with sett paving,
 • removal of an old lighting installation,
 • demolition of a floating platform with steel supports preserving,
 • constructing a recreational platform,
 • refilling of granite sett paving,
 • construction of drainage intakes and scuttles.