Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
11 150 821.20

Wydatki kwalifikowalne:
10 541 495.33

Dofinansowanie:
8 960 271.02

w tym UE:
8 960 271.02

Wkład własny:
2 190 550.18

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.1
Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ul. Ojca Damiana Tynieckiego o długości 1,83 km na odcinku od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II i ul. Emilii Plater do granic miasta w kierunku Ustki. Skrzyżowanie to zostało przebudowane na małe rondo o średnicy wewnętrznej 20 m. Wykonano także przebudowę dojazdów do ronda na łącznej długości ok. 167 m. Nowa nawierzchnia ul. Tynieckiego do skrzyżowania z ul. Polną i ul. Szarych Szeregów ma teraz szerokość jezdni 6,5 m, a na dalszym odcinku szerokość jezdni 7 m (klasa drogi – „G” główna, droga jednojezdniowa, dwukierunkowa).

Zakres prac obejmował:
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
- zastosowanie elementów uspokojenia ruchu,
- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż całego odcinka drogi,
- budowę chodników, zatok autobusowych i miejsc postojowych,
- przebudowę zjazdów wraz z budową przepustów pod zjazdami,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym, zaś poza terenem zabudowanym odwodnienie powierzchniowe,
- przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym,
- przebudowę infrastruktury ( sieci wodociągowej, sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej),
- demontaż i budowę nowego oświetlenia ulicznego.

Inwestycja ta była I etapem kompleksowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa, która jako etap II zostanie zgłoszona do dofinansowania w ramach RPO WZ po zakończeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w 2018 r.

Description in English:
Extension of the voivodship road No. 203 on the section Darłowo - voivodship border, stage I reconstruction of Tynieckiego St. in Darłowo

The subject of the investment was the reconstruction of Ojciec Damian Tyniecki St., 1.83 km long on the section from the intersection with Jana Pawła II Av. and Emilii Plater St. to the city limits in the direction of Ustka. The intersection has been rebuilt into a small roundabout with an inner diameter of 20 m.

A reconstruction of access roads to the roundabout with a total length of approx. 167 m was also made. The new surface of the Tynieckiego St. to the intersection with Polna St. and Szarych Szeregów St. has a road width of 6.5 m, and on the further section the width of the roadway is 7 m (class of the road - "G" main, single-road, two-way road).

The scope of work included:
- making a new roadway construction,
- application of the elements of traffic calming,
- construction of a bicycle path along the whole section of the road,
- construction of sidewalks, bus bays and parking spaces,
- reconstruction of exits along with the construction of culverts at exits,
- construction and reconstruction of storm water drainage in built-up area, and surface drainage outside built-up area,
- reconstruction of the culvert on the drainage ditch,
- reconstruction of infrastructure (water supply, sanitary, energy, telecommunications and gas),
- disassembly and construction of new street lighting.

This investment was the first stage of comprehensive reconstruction and expansion of voivodship road No. 203 on the section Darłowo - province border, which as stage II will be submitted for co-financing under the RPO WZ after completion of the project documentation and obtaining a permit to carry out the investment in 2018.