Nazwa beneficjenta

GMINA PEŁCZYCE


Wartość ogółem:
225 978.16

Wydatki kwalifikowalne:
210 260.22

Dofinansowanie:
178 721.16

w tym UE:
157 695.14

Wkład własny:
47 257.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Rewitalizacja sfery społecznej w Gminie Pełczyce – wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo.

Oś:
RPO
9
Infrastruktura publiczna
Działanie:
RPO 9.3
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich