Sukcesy projektów

Renowacja, konserwacja i poprawa dostępności do XIV w. gotyckiego Kościoła Parafialnego pw. NNMP w Białogardzie.
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
2 998 040.78
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
3 528 336.87
pln

Nazwa beneficjenta

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


Wartość ogółem:
3 528 336.87

Wydatki kwalifikowalne:
3 527 106.87

Dofinansowanie:
2 998 040.78

w tym UE:
2 998 040.78

Wkład własny:
530 296.09

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Renowacja, konserwacja i poprawa dostępności do XIV w. gotyckiego Kościoła Parafialnego pw. NNMP w Białogardzie.

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.1
Dziedzictwo kulturowe

 

Opis w języku polskim:

Renowacja, konserwacja i poprawa dostępności do XIV w. gotyckiego Kościoła Parafialnego pw. NNMP w Białogardzie

 

 

Przedmiotem projektu była renowacja i konserwacja XIV w. gotyckiego kościół pw. NNMP w Białogardzie.

W zakres wykonanych prac wchodziły: 

 • prace konserwatorskie przy fundamentach elewacji wokół nawy kościoła, elewacji zachodniej, wieży, zakrystii od północnej strony i kruchty od południa;
 • prace konserwatorskie przy ceramicznej posadzce w prezbiterium kościoła;
 • prace konserwatorskie przy sklepieniach nawy głównej, naw bocznych i kruchty północnej;
 • prace konserwatorskie przy ścianach nawy głównej, naw bocznych i kruchty północnej;
 • prace konserwatorskie przy prospekcie organowym;
 • prace konserwatorskie przy ściągach drewnianych w nawie głównej;
 • wykonanie badań i dokumentacji konserwatorskiej;
 • zagospodarowanie terenu wokół kościoła oraz wykonanie renowacji, konserwacji, napraw i restauracji witraży w nawie głównej i wieży kościoła wraz z wymianą szkła sodowego na katalogowe szkło witrażowe.

 

Projekt przewidywał także zakup wyposażenia nagłośnieniowego w celu poszerzenia oferty kulturalnej oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych w trzech językach (polski, angielski, niemiecki) oraz w języku braill'a w charakterystycznych punktach świątyni. 

 

 

Description in English:

 

Renovation, conservation and improvement of accessibility to the 14th century gothic parish church of NNMP in Białogard

 

The subject of the project was the renovation and conservation of the 14th century Gothic church of NNMP in Białogard.

The scope of performed works included:

 • restoration works on the foundations of the façade around the church nave, west façade, tower, sacristy on the north side and porch on the south side;
 • restoration works on the ceramic floor in the chancel of the church; conservation works at the vaults of the nave, aisles and the northern porch;
 • conservation works on the walls of the nave, aisles and the northern porch;
 • conservation work on the organ prospectus;
 • conservation work on wooden ties in the main nave;
 • carrying out research and conservation documentation;
 • development of the area around the church and renovation, conservation, repair and restoration of the stained glass windows in the nave and the church tower along with the replacement of soda glass with the catalog stained glass

The project also included the purchase of sound equipment in order to expand the cultural offer, as well as the production and installation of information boards in three languages ​​(Polish, English, German) and in Braill at characteristic points of the temple.

.