Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
35 802.82

Wydatki kwalifikowalne:
35 802.82

Dofinansowanie:
35 802.82

w tym UE:
35 802.82

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Remont, modernizacja i adaptacja budynku na potrzeby instytucji zajmującej się realizacją zadań w ramach RPO WZ 2014-2020 w 2019 roku.

Oś:
RPO
10
Pomoc techniczna
Działanie:
RPO 10.1
Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ