Nazwa beneficjenta

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU, EDUKACJI I WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM "EDUCARE"


Wartość ogółem:
197 280.00

Wydatki kwalifikowalne:
197 280.00

Dofinansowanie:
177 415.91

w tym UE:
167 688.00

Wkład własny:
19 864.09

% dofinansowania:
89.93
Tytuł projektu

Przepis na życie

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.6
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego