Sukcesy projektów

Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Stargardzie
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
2 000 000.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
3 285 202.43
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO STARGARD


Wartość ogółem:
3 285 202.43

Wydatki kwalifikowalne:
3 281 960.51

Dofinansowanie:
2 000 000.00

w tym UE:
2 000 000.00

Wkład własny:
1 285 202.43

% dofinansowania:
60.94
Tytuł projektu

Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Stargardzie

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.2
Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

 

Opis w języku polskim:

 

Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Stargardzie

 

Przedmiotem projektu była przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego oraz małego ronda w Stargardzie.

Projekt zakresem obejmował:

 • przebudowę oraz budowę ciągów pieszych,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • przebudowę jezdni z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego oraz budowę mini ronda przy wjeździe na teren centrum przesiadkowego,
 • budowę parkingu Kiss&Ride,
 • rozbiórkę kolidującej z inwestycją infrastruktury,
 • budowę nowego oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę kolizji sieci energetycznych n/n i 15 kV,
 • przebudowę kolizji sieci teletechnicznych, sieci i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, muru oporowego.

 

 

Description in English:

 

The subject of the project was the reconstruction of Towarowa Street with the construction of pedestrian and bicycle routes and a small roundabout in Stargard.

The scope of the project included:

 • reconstruction and construction of pedestrian routes,
 • construction of a bicycle route,
 • reconstruction of the road with the introduction of two-way traffic and construction of a mini-roundabout at the entrance to the transfer hub,
 • construction of the Kiss & Ride car parking lot,
 • demolition of infrastructure colliding with the investment,
 • construction of new street lighting,
 • reconstruction of the collision of low voltage and 15 kV power networks,
 • reconstruction of the collision of teletechnical networks, power networks and external installation of sanitary and rainwater drainage,
 • reconstruction of the colliding networks of utilities, and a retaining wall.