Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG


Wartość ogółem:
7 440 931.09

Wydatki kwalifikowalne:
5 976 913.55

Dofinansowanie:
5 080 376.50

w tym UE:
5 080 376.50

Wkład własny:
2 360 554.59

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Przebudowa ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.3
Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego