Sukcesy projektów

Przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego oraz ich skrzyżowania w m. Świdwin
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
2 999 892.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
7 183 545.43
pln

Nazwa beneficjenta

POWIAT ŚWIDWIŃSKI


Wartość ogółem:
7 183 545.43

Wydatki kwalifikowalne:
5 284 654.34

Dofinansowanie:
2 999 892.00

w tym UE:
2 999 892.00

Wkład własny:
4 183 653.43

% dofinansowania:
56.77
Tytuł projektu

Przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego oraz ich skrzyżowania w m. Świdwin

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.4
Budowa i przebudowa dróg powiatowych

 

Opis w języku polskim:

Przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego oraz ich skrzyżowania w m. Świdwin

 

Projekt jest zlokalizowany w województwie zachodniopomorskim, powiecie świdwińskim.

 

Zakres projektu obejmował:

  • opracowanie dokumentacji projektowej,
  • świadczenie usług doradczych oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,
  • roboty budowlane, w tym m.in.: budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC wraz z wykonaniem wpustów ulicznych w ciągu ulicy Kombatantów Polskich i ul. Wojska Polskiego, wykonanie nowej nawierzchni na ul. Kombatantów Polskich i ul. Wojska Polskiego z przebudową istniejących chodników i pasów zieleni, wykonanie małego ronda, budowa zatoki autobusowej wraz z peronem, budowa miejsc postojowych,
  • inspektor nadzoru inwestorskiego,
  • promocja projektu. 

 

 

Description in English:


The project is located in the West Pomeranian Voivodeship, Świdwin County.

The scope of the project included:

  • preparation of design documentation,
  • provision of consulting services and preparation of application documentation,
  • construction works, including: construction of a rainwater drainage system made of PVC pipes with the implementation of street inlets along Kombatantów Polskich and Wojska Polskiego Streets, construction of a new surface at Kombatantów Polskich and Wojska Polskiego Streets with the reconstruction of the existing sidewalks and green belts, construction of a small roundabout, construction of a bus bay with a platform, construction of parking spaces,
  • investor's supervision inspector,
  • project promotion.

.