Nazwa beneficjenta

GMINA STEPNICA


Wartość ogółem:
2 718 961.40

Wydatki kwalifikowalne:
2 673 585.41

Dofinansowanie:
1 877 300.90

w tym UE:
1 877 300.90

Wkład własny:
841 660.50

% dofinansowania:
70.22
Tytuł projektu

"Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej"

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.2
Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego