Nazwa beneficjenta

POWIAT WAŁECKI


Wartość ogółem:
9 868 091.40

Wydatki kwalifikowalne:
8 051 636.01

Dofinansowanie:
6 843 890.56

w tym UE:
6 843 890.56

Wkład własny:
3 024 200.84

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej

Oś:
RPO
9
Infrastruktura publiczna
Działanie:
RPO 9.2
Infrastruktura społeczna