Sukcesy projektów

Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego.
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
2 326 605.67
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 737 183.18
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA DRAWSKO POMORSKIE


Wartość ogółem:
2 737 183.18

Wydatki kwalifikowalne:
2 737 183.18

Dofinansowanie:
2 326 605.67

w tym UE:
2 326 605.67

Wkład własny:
410 577.51

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego.

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.1
Dziedzictwo kulturowe

 

Opis w języku polskim:

Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego

 

Przedmiotem projektu była przebudowa XVII-wiecznego magazynu solnego w Drawsku Pomorskim i przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji muzeum regionalnego wraz z zakupem niezbędnego wyposazenia. W ramach przedsięwzięcia wykonano: 

 • izolacje pionowe oraz nowe fundamenty i ściany fundamentowe,
 • remont istniejących ścian szkieletowych parteru i poddasza,
 • wewnętrzne ściany szkieletowe parteru i poddasza,
 • rozbiórkę i wymianę pokrycia dachowego,
 • remont i wymianę elementów więźby dachowej,
 • remont i wymianę elementów stropów,
 • klatkę schodową,
 • nowe posadzki i podłóg,
 • remont stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalacji włamań CCTV, SSWN oraz sygnalizacji pożaru SSP,
 • zakup wyposażenia.

Obiekt zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Description in English:


Reconstruction of the salt warehouse and establishment of a regional museum there
 
The subject of the project was the reconstruction of the 17th-century salt warehouse in Drawsko Pomorskie and the adaptation of the facility to function as a regional museum, including the purchase of the necessary equipment. The scope of the project included: 
• vertical insulation, new foundations and foundation walls,
• renovation of the existing skeleton walls of the ground floor and attic,
• internal skeleton walls of the ground floor and attic,
• demolition and replacement of the roofing,
• renovation and replacement of roof truss elements,
• renovation and replacement of ceiling elements,
• staircase,
• new floors,
• retrofitting windows and doors,
• CCTV surveillance installations, SSWN and fire alarm systems,
• purchase of equipment.
The facility has been adapted for the needs of disabled people.