Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
20 999 999.70

Wydatki kwalifikowalne:
20 899 999.70

Dofinansowanie:
17 764 999.74

w tym UE:
17 764 999.74

Wkład własny:
3 234 999.96

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz etap I odc. Ińsko-Ciemnik

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.1
Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)