Sukcesy projektów

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
43 774 999.95
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
51 899 999.96
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
51 899 999.96

Wydatki kwalifikowalne:
51 499 999.96

Dofinansowanie:
43 774 999.95

w tym UE:
43 774 999.95

Wkład własny:
8 125 000.01

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.1
Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)

 

Opis w języku polskim:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica.

Zakres robót budowlanych objął m.in.:

 • poszerzenie, wzmocnienie i przebudowę istniejącej jezdni,
 • budowę zatok postojowych,
 • przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań,
 • usunięcie kolidujących drzew i krzewów,
 • przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów,
 • przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia,
 • montaż drogowych barier ochronnych.

 

Description in English:


Reconstruction of the provincial road No. 142 on the Szczecin-Krzywnica section


The subject of the investment was the reconstruction and extension of the provincial road No. 142, section Szczecin - Krzywnica.

 

The scope of construction works included, among others:

 • widening, reinforcement and reconstruction of the existing road,
 • construction of parking bays,
 • reconstruction of existing exits and intersections,
 • removal of interfering trees and shrubs,
 • reconstruction of existing and construction of new culverts,
 • reconstruction of conflicting infrastructure networks,
 • installation of road safety barriers.