Sukcesy projektów

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
13 689 425.31
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
16 584 189.93
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
16 584 189.93

Wydatki kwalifikowalne:
16 105 206.26

Dofinansowanie:
13 689 425.31

w tym UE:
13 689 425.31

Wkład własny:
2 894 764.62

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.1
Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)

 

Opis w języku polskim:

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów

 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów o długości ok.3,96 km wraz z przebudową wlotów do tych miejscowości. Zakres robót budowlanych obejmował:

 •  przebudowę, rozbudowę i wzmocnienie konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej 
 • ułożenie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni betonowej oraz lokalnie rozbiórkę istniejącej konstrukcji i ułożenie nowej o nawierzchni bitumicznej,
 • lokalne poszerzenia jezdni
 • przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów,
 • przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo w m. Dziwnów,
 • przebudowę i budowę ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych,
 • budowę elementów spowalniających ruch w miejscowościach (wysepki, azyle dla pieszych),
 • przebudowę infrastruktury kolidującej z przebudowywaną drogą,
 • rozbiórkę dwóch istniejących przepustów drogowych i budowę nowych
 • budowę kanalizacji deszczowej w m. Międzywodzie i m. Dziwnów o łącznej długości ok. 900 m,
 • odnowę i udrożnienie elementów odwodnienia drogowego (rowy,przepusty pod zjazdami),
 • rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Dziwnów,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla pieszych i pojazdów. 

 

Description in English:

 

Reconstruction of the provincial road No. 102 on the Międzywodzie - Dziwnów section

 

The subject of the investment was the reconstruction and extension of the provincial road No. 102 on the Międzywodzie - Dziwnów section, approximately 3.96 km long, along with the reconstruction of the entries to these towns. The scope of construction works included:

 • reconstruction, extension and reinforcement of the roadway structure of a voivodship (provincial) road, 
 • laying of a bitumen overlay on the existing concrete surface, locally demolition of the existing structure and construction of a new one with bituminous surface,
 • widening of the road at specific locations,
 • reconstruction and expansion of existing crossings and exits,
 • reconstruction of a regular crossing into a roundabout in Dziwnów,
 • reconstruction and construction of pedestrian and bicycle routes, and bus bays,
 • construction of elements slowing down traffic in towns (islands, pedestrian asylums),
 • reconstruction of the infrastructure colliding with the reconstructed road,
 • demolition of two existing road culverts and construction of new ones
 • construction of a rainwater drainage system in Miedzywodzie and Dziwnów with a total length of approx. 900 m,
 • renovation and clearing of road drainage elements (ditches, culverts under exits),
 • development of street lighting in Dziwnów,
 • vertical and horizontal markings,
 • necessary security facilities for pedestrians and vehicles.