Nazwa beneficjenta

POWIAT GOLENIOWSKI


Wartość ogółem:
3 181 680.12

Wydatki kwalifikowalne:
3 181 680.12

Dofinansowanie:
2 704 428.10

w tym UE:
2 704 428.10

Wkład własny:
477 252.02

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Goleniów wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych – etap I: miejscowość Żółwia Błoć

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.4
Budowa i przebudowa dróg powiatowych