Sukcesy projektów

Przebudowa drogi gminnej ulica Wiosenna w Skarbimierzycach
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 400 000.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 395 825.57
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA DOBRA


Wartość ogółem:
2 395 825.57

Wydatki kwalifikowalne:
2 364 335.01

Dofinansowanie:
1 400 000.00

w tym UE:
1 400 000.00

Wkład własny:
995 825.57

% dofinansowania:
59.21
Tytuł projektu

Przebudowa drogi gminnej ulica Wiosenna w Skarbimierzycach

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.2
Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

 

Opis w języku polskim:

 

 

Przebudowa drogi gminnej ulica Wiosenna w Skarbimierzycach

 

Inwestycja obejmowała przebudowę:

 • drogi gminnej nr 190301Z w ciągu ulicy Wiosennej w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • skrzyżowania dróg: krajowej nr 10 oraz projektowanej drogi gminnej nr 190301Z.

W zakres projektu wchodziły:

 • roboty budowlane w branży drogowej na odcinku 490 m i szerokości nowej jezdni 6,0 m
 • roboty budowlane w branży elektrycznej 
 • budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego (42 szt. słupów oświetleniowych)
 • budowa wewnętrznej linii zasilającej 
 • roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej
 • roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, gazowej 

Inwestycja stanowi bezpośredni dojazd do istniejących terenów inwestycyjnych funkcjonujących przy ul. Wiosennej w Skarbimierzycach. Wdrożenie projektu pozwoliło też na bezpieczne i funkcjonalne włączenie przebudowanej lokalnej drogi gminnej w Drogę Krajową nr 10, biegnącą od przejścia granicznego w Lubieszynie w kierunku Szczecina. 

 

 

 

Description in English:

 


Reconstruction of the commune road Wiosenna Street in Skarbimierzyce


The project encompassed the reconstruction of:

 • the commune road No. 190301Z along Wiosenna Street in Skarbimierzyce, along with the necessary infrastructure 
 • intersection of the national roads No. 10 and the planned commune road No. 190301Z.

 

The scope of the project included:

 • construction works on a road section 490 m long and a construction of a new roadway 6.0 m wide
 • construction works (electric power network)
 • construction of an electric power network for street lighting (42 lighting poles)
 • construction of an internal electric power line 
 • rainwater drainage construction works
 • reconstruction of the electricity, teletechnical, water and gas networks.

 

The subject of the project is the access road to the investment area at the Wiosenna Street in Skarbimierzyce. The implementation of the project also allowed for the safe and functional inclusion of the reconstructed local commune road into the National Road No. 10, running from the border crossing in Lubieszyn towards Szczecin.