Sukcesy projektów

Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
3 000 000.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
7 500 000.00
pln

Nazwa beneficjenta

POWIAT STARGARDZKI


Wartość ogółem:
7 500 000.00

Wydatki kwalifikowalne:
7 100 000.00

Dofinansowanie:
3 000 000.00

w tym UE:
3 000 000.00

Wkład własny:
4 500 000.00

% dofinansowania:
42.25
Tytuł projektu

Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.4
Budowa i przebudowa dróg powiatowych

 

Opis w języku polskim:

 

Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania

 

Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do zwiększenia dostępności do regionalnych ośrodków wzrostu i obszarów wykluczonych. Odcinek drogi powiatowej bezpośrednio dochodzi do węzła Stargard Zachód drogi S10.

Realizacja projektu poprawiła jedno z głównych powiązań transportowych ośrodków miejskich o znaczeniu regionalnym, jakim jest Stargard, z głównym obszarem wzrostu w województwie tj. Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

Przebudowa drogi, w zakresie której został wykonany nowy ciąg rowerowy, zapewni rozwój ruchu turystycznego, w szczególności terenów wypoczynkowo – rekreacyjnych nad jeziorem Miedwie, jak też stanowi ciąg komunikacji rowerowej łączącej SOM ze Stargardem.

 

Description in English:

 

Reconstruction of road No. 1704Z from the Stargard West junction of the S10 national road to the intersection with the local road in Lipnik, along with the reconstruction of the intersection.

 

The project has directly contributed to increasing the accessibility to regional growth centers and excluded areas. The section of the county road directly leads to the Stargard West junction of the S10 road.

The implementation of the project improved one of the main transport connections of urban centers of regional importance, which is Stargard, with the main growth area in the voivodeship, i.e. the Szczecin Metropolitan Area.

The reconstruction of the road, along which a new bicycle route has been constructed, will ensure the development of tourist traffic, in particular the recreational and recreational areas on Lake Miedwie. It is a route of bicycle communication connecting SOM with Stargard, too.