Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
2 025 722.13

Wydatki kwalifikowalne:
2 025 722.13

Dofinansowanie:
1 951 808.95

w tym UE:
1 951 808.95

Wkład własny:
73 913.18

% dofinansowania:
96.35
Tytuł projektu

Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2016

Oś:
RPO
10
Pomoc techniczna
Działanie:
RPO 10.1
Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ