Nazwa beneficjenta

GMINA DRAWNO


Wartość ogółem:
161 973.98

Wydatki kwalifikowalne:
161 973.98

Dofinansowanie:
137 599.78

w tym UE:
137 599.78

Wkład własny:
24 374.20

% dofinansowania:
84.95
Tytuł projektu

Program umożliwiąjący dzieciom niepełnosprawnym z terenu gm. Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.1
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej