Nazwa beneficjenta

MIASTO SZCZECINEK


Wartość ogółem:
732 290.40

Wydatki kwalifikowalne:
731 859.90

Dofinansowanie:
622 080.90

w tym UE:
622 080.90

Wkład własny:
110 209.50

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

"Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego w mieście Szczecinek"

Oś:
RPO
3
Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Działanie:
RPO 3.3
Poprawa stanu środowiska miejskiego