Nazwa beneficjenta

GMINA DĘBNO


Wartość ogółem:
197 100.00

Wydatki kwalifikowalne:
197 100.00

Dofinansowanie:
177 390.00

w tym UE:
167 535.00

Wkład własny:
19 710.00

% dofinansowania:
90.00
Tytuł projektu

Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Smolnica

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.5
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych