Nazwa beneficjenta

GMINA OSINA


Wartość ogółem:
177 378.00

Wydatki kwalifikowalne:
177 378.00

Dofinansowanie:
150 771.30

w tym UE:
150 771.30

Wkład własny:
26 606.70

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.5
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych