Sukcesy projektów

Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
16 000 000.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
20 000 000.00
pln

Nazwa beneficjenta

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROJE" W SZCZECINIE


Wartość ogółem:
20 000 000.00

Wydatki kwalifikowalne:
20 000 000.00

Dofinansowanie:
18 000 000.00

w tym UE:
16 000 000.00

Wkład własny:
2 000 000.00

% dofinansowania:
90.00
Tytuł projektu

Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie

Oś:
RPO
9
Infrastruktura publiczna
Działanie:
RPO 9.1
Infrastruktura zdrowia

 

Opis w języku polskim:

Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie

 

Projekt polegał na kompleksowym wyposażeniu nowowybudowanego pawilonu 2A i przebudowanego pawilonu 2F SPSZOZ "Zdroje", poprzez dostawę i montaż sprzętu, wyposażenia oraz urządzeń medycznych.

 

Inwestycja została podzielona na 6 zadań:

 • zakup aparatury medycznej, 
 • zakup pozostałego wyposażenia szpitalnego,
 • promocja projektu,
 • nadzór i doradztwo,
 • przygotowanie dokumentacji projektu,
 • zarządzanie projektem. 

Description in English:

Improving the efficiency and structure of childcare in the West Pomeranian Voivodeship by equipping SPSZOZ "Zdroje" in Szczecin with medical equipment and devices


The subject of the Project was comprehensive equipment for the newly built building 2A and the rebuilt building 2F SPSZOZ "Zdroje". The project included purchase and assembly of medical equipment, fittings and devices.

The project was divided into 6 tasks:

 • purchase of medical equipment,
 • purchase of other hospital equipment,
 • promotion of the project,
 • supervision and consulting,
 • preparation of project documentation,
 • project management.