Nazwa beneficjenta

UNIFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
393 824.85

Wydatki kwalifikowalne:
393 824.85

Dofinansowanie:
353 940.50

w tym UE:
334 751.12

Wkład własny:
39 884.35

% dofinansowania:
89.87
Tytuł projektu

"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!"

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.6
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego