Nazwa beneficjenta

CENTRUM SZKOLENIA EFEKT ZOFIA TACZALSKA


Wartość ogółem:
278 900.00

Wydatki kwalifikowalne:
278 900.00

Dofinansowanie:
251 010.00

w tym UE:
237 065.00

Wkład własny:
27 890.00

% dofinansowania:
90.00
Tytuł projektu

Operatorzy maszyn ziemnych

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.6
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego