Sukcesy projektów

Odtworzenie walorów historycznych murów obronnych w Barlinku
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 235 900.33
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
1 455 000.41
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA BARLINEK


Wartość ogółem:
1 455 000.41

Wydatki kwalifikowalne:
1 454 000.41

Dofinansowanie:
1 235 900.33

w tym UE:
1 235 900.33

Wkład własny:
219 100.08

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Odtworzenie walorów historycznych murów obronnych w Barlinku

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.1
Dziedzictwo kulturowe

 

Opis w języku polskim:

Odtworzenie walorów historycznych murów obronnych w Barlinku

Przedmiotem projektu było odtworzenie walorów historycznych murów obronnych w Barlinku, które pochodzą z przełomu XIV i XV w. Ich stan techniczny był fatalny w związku z tym konieczne było podjęcie działań inwestycyjnych, zmierzających do odnowy i zachowania jedynego w skali lokalnej zabytku z tego okresu.

Prace obejmowały takie elementy jak:

 

1. Dokumentacja projektowa (studium wykonalności),
2. Prace budowlano-montażowe, w tym:

 • prace konserwatorskie przy odcinkach I-V,
 • prace konserwatorskie przy odcinku VI,
 • budowa wiaty widokowej,
 • wytyczenie szlaku turystycznego,
 • makieta z brązu wykorzystywana dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących,
 • montaż oświetlenia z oprawami typu LED.

Powyższe prace pozwoliły na zachęcenie do odwiedzin tego miejsca przez różne grupy społeczne (dzieci, młodzież, seniorów, osoby niepełnosprawne), które mogły dzięki inwestycji poznać historię miejsca oraz uczestniczyć we wszelkich imprezach i uroczystościach organizowanych wokół murów obronnych.

 

Description in English:

Recreating the historical values ​​of the defensive walls in Barlinek

 

The subject of the project was to recreate the historical values ​​of the defensive walls in Barlinek, which date back to the turn of the 14th and 15th centuries.
Their technical condition was extremely poor, therefore it was necessary to undertake investment activities aimed at the renovation and preservation of the only local monument from that medieval period.

The works included such elements as:

1. Design documentation (feasibility study),
2. Construction and assembly works, including:

 • conservation works on sections IV,
 • conservation works on section VI,
 • construction of a viewing shed,
 • marking out a tourist trail,
 • bronze model used for disabled and visually impaired people,
 • installation of lighting with LED luminaires.

The above works allowed for encouraging visits to this place by various social groups (children, youth, seniors, people with disabilities), who, thanks to the investment, could learn about the history of the place and participate in all events and celebrations organized around the defensive walls.