Nazwa beneficjenta

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE


Wartość ogółem:
1 016 650.00

Wydatki kwalifikowalne:
1 016 650.00

Dofinansowanie:
965 050.00

w tym UE:
864 152.50

Wkład własny:
51 600.00

% dofinansowania:
94.92
Tytuł projektu

"Nowe umiejętności -nowe możliwości"

Oś:
RPO
7
Włączenie społeczne
Działanie:
RPO 7.1
Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej