Nazwa beneficjenta

GMINA GOLENIÓW


Wartość ogółem:
1 277 074.64

Wydatki kwalifikowalne:
1 277 074.64

Dofinansowanie:
1 213 220.74

w tym UE:
1 085 513.44

Wkład własny:
63 853.90

% dofinansowania:
95.00
Tytuł projektu

NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów.

Oś:
RPO
7
Włączenie społeczne
Działanie:
RPO 7.1
Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej