Nazwa beneficjenta

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZŁOCIEŃCU


Wartość ogółem:
190 880.00

Wydatki kwalifikowalne:
190 880.00

Dofinansowanie:
162 248.00

w tym UE:
162 248.00

Wkład własny:
28 632.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

„Niwelowanie skutków katastrof naturalnych, poważnych awarii oraz zagrożeń pożarowych, poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Złocieńcu”

Oś:
RPO
3
Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Działanie:
RPO 3.4
Adaptacja do zmian klimatu ...