Nazwa beneficjenta

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBIESZEWIE


Wartość ogółem:
205 403.00

Wydatki kwalifikowalne:
205 403.00

Dofinansowanie:
174 592.54

w tym UE:
174 592.54

Wkład własny:
30 810.46

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

„Niwelowanie skutków katastrof naturalnych, poważnych awarii oraz zagrożeń pożarowych, poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Lubieszewie”

Oś:
RPO
3
Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Działanie:
RPO 3.4
Adaptacja do zmian klimatu ...