Sukcesy projektów

Modernizacja wyposażenia Zespołu Szkół Morskich w Darłowie i jego doposażenie do potrzeb rynku pracy
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 338 877.75
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
1 575 150.30
pln

Nazwa beneficjenta

POWIAT SŁAWIEŃSKI


Wartość ogółem:
1 575 150.30

Wydatki kwalifikowalne:
1 575 150.30

Dofinansowanie:
1 338 877.75

w tym UE:
1 338 877.75

Wkład własny:
236 272.55

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Modernizacja wyposażenia Zespołu Szkół Morskich w Darłowie i jego doposażenie do potrzeb rynku pracy

Oś:
RPO
9
Infrastruktura publiczna
Działanie:
RPO 9.8
Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

 

Opis w języku polskim:

Modernizacja wyposażenia Zespołu Szkół Morskich w Darłowie i jego doposażenie do potrzeb rynku pracy

 

Zakres projektu obejmował modernizację i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Głównym elementem projektu jest modernizacja pracowni nawigacyjnej. Ponadto w jego ramach powstanie pracownia ratownictwa morskiego. Projekt podzielony był na etapy:

 • modernizacja istniejącego symulatora nawigacyjnego ECDIS,
 • rozbudowa istniejącego symulatora nawigacyjnego ECDIS do symulatora radarowo-nawigacyjnego,
 • rozbudowa elementu stanowiska instruktora symulatora map elektronicznych NTPro 5000,
 • dostawa i montaż nowego symulatora GMDSS,
 • stworzenie 8 stanowisk treningowych z monitorami dotykowymi i jedno stanowisko instruktora,
 • stworzenie pracowni ratownictwa morskiego. 

 

Description in English:

 

Equipment Upgrade of the Maritime Schools in Darłowo, and its retrofitting to the needs of the labor market.

 

The scope of the project included the upgrading and retrofitting of the practical vocational training workshop of the Maritime Schools in Darłowo. The main element of the project is the upgrade of the navigation laboratory. In addition, a sea rescue studio has been established as part of it. The project was divided into stages:

 • upgrade of the existing ECDIS navigation simulator,
 • upgrade of the existing ECDIS navigation simulator to a radar-navigation simulator,
 • upgrade of the trainer station of the NTPro 5000 electronic map simulator,
 • delivery and implementation of a new GMDSS simulator,
 • 8 training stations with touch monitors and one trainer station,
 • implementation of a sea rescue workshop.