Sukcesy projektów

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
335 000.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
500 000.00
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO STARGARD


Wartość ogółem:
500 000.00

Wydatki kwalifikowalne:
500 000.00

Dofinansowanie:
335 000.00

w tym UE:
335 000.00

Wkład własny:
165 000.00

% dofinansowania:
67.00
Tytuł projektu

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.2
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe

 

Opis w języku polskim:

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard

 

Projekt obejmował swoim zakresem:

  1. wymianie zegarów astronomicznych - służących do załączania i wyłączania oświetlenia ulicznego zgodnie z dobowymi, astronomicznymi punktami wschodu i zachodu słońca. Pozwala to na osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Wymianie podlegało łącznie 90 zegarów zainstalowanych w szafkach oświetleniowych zasilających obwody oświetlenia ulic.
  2. wymianie opraw oświetleniowych - 130 szt. opraw sodowych starego typu na oprawy energooszczędne LED.

 

Description in English:

 

Retrofitting of the street lighting system in the Commune of Stargard
 
The scope of the project included:

  1.  replacement of astronomical clocks - used to switch street lighting on and off in accordance with the daily, astronomical points of sunrise and sunset. This allows to achieve significant savings in electricity consumption. A total of 90 clocks installed in lighting cabinets supplying street lighting circuits were replaced.
  2. replacement of lighting fixtures - 130 old-type sodium fixtures for energy-saving LED fixtures.

.