Sukcesy projektów

Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszcędności
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
2 064 213.40
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 517 568.06
pln

Nazwa beneficjenta

MIASTO SZCZECINEK


Wartość ogółem:
2 517 568.06

Wydatki kwalifikowalne:
2 515 799.39

Dofinansowanie:
2 064 213.40

w tym UE:
2 064 213.40

Wkład własny:
453 354.66

% dofinansowania:
82.05
Tytuł projektu

Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszcędności

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.4
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

 

Opis w języku polskim:

Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności

 

Projekt polegał na wymianie opraw i słupów oświetleniowych. W projekcie zastosowano energooszczędne rozwiązania pozwalające na obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń. Poprawiono jakość i standard oświetlenia co ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Zmodernizowane punkty świetlne wraz ze słupami (bez zmiany lokalizacji latarń) zastąpiły oprawy sodowe.

W ramach projektu opracowano dokumentację projektową, studium wykonalności inwestycji oraz roboty budowlano-montażowe związane z inwestycji. 

 

Description in English:

Modernization of city lighting in Szczecinek towards its energy efficiency


The project involved replacing luminaires and poles of street lamps. Energy-saving solutions that reduce the power of installed devices have been used in the project. The quality and standard of lighting have been improved, which have a significant impact on the safety of road and pedestrian traffic. Sodium luminaires were replaced with upgraded lighting points with their poles (without changing the location of street lamps).

As part of the project, project documentation, investment feasibility study and construction and assembly works related to the investment were developed.