Sukcesy projektów

Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
2 864 745.85
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
6 226 473.16
pln

Nazwa beneficjenta

FUNDACJA PORT JACHTOWY TRZEBIEŻ


Wartość ogółem:
6 226 473.16

Wydatki kwalifikowalne:
4 774 576.42

Dofinansowanie:
2 864 745.85

w tym UE:
2 864 745.85

Wkład własny:
3 361 727.31

% dofinansowania:
60.00
Tytuł projektu

Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych

 

Opis w języku polskim:

Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego

Realizacja projektu pozwoliła na konsolidację mariny w Trzebieży z regionalnym produktem turystycznym, jakim jest Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Przedmiotem projektu była modernizacja infrastruktury portu jachtowego w Trzebieży.

W zakres rzeczowy projektu weszły:

 • modernizacja nabrzeża północnego ze slipem,
 • modernizacja nabrzeża zachodniego wewnętrznego,
 • rozbiórka pirsu T,
 • budowa pomostu falochronowego,
 • modernizacja budynku administracyjno-socjalnego,
 • budowa altany dla żeglarzy,
 • zagospodarowanie terenu,
 • utwardzenie placu do zimowania jachtów,
 • stanowisko mycia jachtów z odwodnieniem i separatorem,
 • wyposażenie nabrzeży w punkty poboru wody pitnej i energii elektrycznej wraz z oświetleniem,
 • budowa punktu odbioru ścieków i wód zaolejonych ze zbiornikiem na wodę,
 • modernizacja infrastruktury podziemnej,
 • budowa przyłącza wodociągowego,
 • modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie portu,
 • budowa systemu elektronicznego zarządzania i ochrony,
 • zakup ciągnika ze sprzętem do przewożenia jachtów.

W ramach realizacji projektu planowane jest zatrudnienie 4 osób w ramach umowy o pracę na stanowiska: kapitana portu, bosmana (2 etaty) oraz szkutnika.

 

Description in English:

Retrofitting of the tourist and sailing port infrastructure in Trzebież as a part of the West Pomeranian Sailing Trail project - the network of marinas in the Western Pomerania.
The implementation of the project led to integrating the marina in Trzebież into a tourist product known as the West Pomeranian Sailing Trail.
The subject of the project was the retrofitting of the infrastructure of the yacht port in Trzebież.
The material scope of the project included:

 • retrofitting of the northern quay with a slipway,
 • retrofitting of the internal western quay,
 • demolition of pier T,
 • construction of a breakwater pier,
 • retrofitting of an administrative and social building,
 • construction of a gazebo for sailors,
 • arrangement of marina’s area,
 • reinforcing of surface of the yacht wintering yard,
 • construction of a yacht washing station with drainage and separator,
 • equipping quays with drinking water and electricity consumption access points along with lighting,
 • construction of a sewage and oily water collection point with a water tank,
 • modernization of underground infrastructure,
 • construction of a water installations,
 • modernization of sewage systems in the port area,
 • construction of an electronic management and protection systems,
 • purchase of a tractor with equipment for transporting yachts.

As part of the project, it was planned to employ 4 people under an employment contract for the positions of: harbor captain, boatswain (2 jobs) and boatbuilder.