Nazwa beneficjenta

GMINA OSINA


Wartość ogółem:
360 094.94

Wydatki kwalifikowalne:
153 000.00

Dofinansowanie:
130 050.00

w tym UE:
130 050.00

Wkład własny:
230 044.94

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Modernizacja i unowocześnienie istniejącej infrastruktury Zespołu Szkół Publicznych w Osinie

Oś:
RPO
9
Infrastruktura publiczna
Działanie:
RPO 9.5
Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych