Sukcesy projektów

„MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH - Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej”
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
3 487 859.85
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
4 149 991.03
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO STARGARD


Wartość ogółem:
4 149 991.03

Wydatki kwalifikowalne:
4 103 364.63

Dofinansowanie:
3 487 859.85

w tym UE:
3 487 859.85

Wkład własny:
662 131.18

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

„MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH - Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej”

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.6
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

 

Opis w języku polskim:

 

Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnych - Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej

Projekt obejmował dwa główne zadania inwestycyjne:

Zadanie nr 1 : Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 6, w tym:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
 • ocieplenie stropu nad piwnicą,
 • ocieplenie stropu podwieszanego z wymianą pokrycia dachu
 • wymiana okien i drzwi
 • ulepszenie systemu wentylacji z rekuperacją
 • ulepszenie instalacji centralnego ogrzewania CO 
 • modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej
 • zamontowanie odnawialnego źródła energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,3 kW.

Zadanie nr 2 : Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3, w tym:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • ocieplenie stropu oraz wymiana pokrycia dachu wysokiego i niskiego
 • ocieplenie stropodachu dobudowy
 • wymiana okien i drzwi
 • modernizacja co
 • modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej
 • zamontowanie odnawialnego źródła energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,7 kW. 

 

Description in English:

Deep energy retrofit of educational facilities - Primary School No. 3 in Stargard (thermal insulation of the school's outbuilding and deep energy retrofit of the roof on the main building), upgrade of electrical and lighting installations, upgrade of central heating installations, and Municipal Kindergarten No. 6 in Stargard by deep energy retrofit of the building along with upgrade of lighting and electrical installations

Project included two main investment tasks:

Task No. 1: Deep energy retrofit of the Municipal Kindergarten No. 6, including:

 • insulation of external walls of the building,
 • insulation of the ceiling above the basement,
 • insulation of the suspended ceiling with replacement of the roof covering,
 • upgrade of windows and doors,
 • improvement of the ventilation system with recuperation,
 • upgrade of the central heating installation, 
 • upgrading lighting and electrical installations,
 • installation of a renewable source of electricity - a photovoltaic installation with a power capacity of 9.3 kW.

Task No. 2: Deep energy retrofit of Primary School No. 3, including: 

 • insulation of external walls,
 • insulation of the ceiling and replacement of high and low roof covering,
 • insulation of the flat roof extension,
 • upgrade of windows and doors,
 • upgrade of the central heating installation,
 • upgrading lighting and electrical installations,
 • installation of a renewable source of electricity - photovoltaic installation with a power capacity of 9.7 kW.