Nazwa beneficjenta

FUNDACJA POD ANIOŁEM


Wartość ogółem:
993 908.75

Wydatki kwalifikowalne:
993 908.75

Dofinansowanie:
944 208.75

w tym UE:
844 822.43

Wkład własny:
49 700.00

% dofinansowania:
95.00
Tytuł projektu

Klub pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej

Oś:
RPO
7
Włączenie społeczne
Działanie:
RPO 7.1
Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej