Nazwa beneficjenta

"SPIN - BOBKO I STANIEWSKI" SPÓŁKA JAWNA


Wartość ogółem:
218 862.51

Wydatki kwalifikowalne:
177 637.00

Dofinansowanie:
150 991.45

w tym UE:
150 991.45

Wkład własny:
67 871.06

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Instalacja fotowoltaiczna na dachu hali produkcyjnej

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł