Nazwa beneficjenta

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE


Wartość ogółem:
1 956 659.97

Wydatki kwalifikowalne:
1 956 659.97

Dofinansowanie:
1 858 826.97

w tym UE:
1 663 160.97

Wkład własny:
97 833.00

% dofinansowania:
95.00
Tytuł projektu

"DROGA DO DOMU"

Oś:
RPO
7
Włączenie społeczne
Działanie:
RPO 7.6
Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym