Nazwa beneficjenta

GMINA MASZEWO


Wartość ogółem:
334 889.37

Wydatki kwalifikowalne:
132 600.00

Dofinansowanie:
112 709.99

w tym UE:
112 709.99

Wkład własny:
222 179.38

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Dostosowanie placówek oświatowych na terenie gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

Oś:
RPO
9
Infrastruktura publiczna
Działanie:
RPO 9.5
Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych