Nazwa beneficjenta

FUNDACJA "EDUKATIO"


Wartość ogółem:
598 380.00

Wydatki kwalifikowalne:
598 380.00

Dofinansowanie:
567 888.00

w tym UE:
508 623.00

Wkład własny:
30 492.00

% dofinansowania:
94.90
Tytuł projektu

"DOBRY START, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ"

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.3
8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego