Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


Wartość ogółem:
165 042.50

Wydatki kwalifikowalne:
165 042.50

Dofinansowanie:
148 537.50

w tym UE:
140 286.12

Wkład własny:
16 505.00

% dofinansowania:
90.00
Tytuł projektu

DOBRA SZKOŁA - DOSKONAŁY PRACOWNIK

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.6
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego