Sukcesy projektów

Centrum Sportów Wodnych w uzdrowisku Dąbki
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
2 765 852.90
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
6 694 452.56
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA DARŁOWO


Wartość ogółem:
6 694 452.56

Wydatki kwalifikowalne:
4 947 858.50

Dofinansowanie:
2 765 852.90

w tym UE:
2 765 852.90

Wkład własny:
3 928 599.66

% dofinansowania:
55.90
Tytuł projektu

Centrum Sportów Wodnych w uzdrowisku Dąbki

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych

 

Opis w języku polskim:

Centrum Sportów Wodnych w uzdrowisku Dąbki

 

Projekt dotyczy modernizacji przystani żeglarskiej w Dąbkach wraz z towarzyszącą infrastrukturą obiektów kubaturowych, pomostami pływającymi, promenadą i małą architekturą..

Zakres prac obejmuje:

 • konstrukcję ciągu pieszego wzdłuż brzegu jeziora dostępnego dla niepełnosprawnych do linii brzegowej, z zejściami dla pieszych na plażę, wejściami na promenadę z istniejącego ciągu pieszego,
 • remont i modernizacje istniejącego podestu rekreacyjnego (mini sceny),
 • rozbiórkę istniejącego budynku zaplecza gospodarczo–sanitarnego oraz innych obiektów budowlanych, w tym likwidację istniejącego masztu flagowego, 
 • budowę budynku zaplecza sportowo–rekreacyjnego-hangaru z warsztatem szkutniczym oraz zapleczem socjalno – sanitarnym, 
 • montaż dźwigu do wodowania i wyciągania z wody większych jednostek pływających, slipu z placem manewrowym, pochylni w lekkiej konstrukcji stalowej ażurowej do wodowania i wyciągania lekkich jednostek pływających typu optymist, kajaki, łodzie, 
 • budowę pomostu cumowniczego stałego, będącego zakończeniem ciągu pieszego, cumowniczych pomostów pływających z trapem wejściowym w kształcie litery T,
 • modernizację i przebudowę istniejącej ostrogi gruntowej z dobudową obniżonego pomostu wejściowego dla mniejszych jednostek,
 • rozbiórkę istniejącego pomostu spacerowego (molo) i budowę nowego o zróżnicowanych poziomach dla obsługi podróżnych statku wycieczkowego oraz kajaków i rowerów wodnych;
 • montaż obiektów małej architektury.

Description in English:

Water Sports Center in the spa town of Dąbki


The project included the modernization of the marina in Dąbki together with the accompanying infrastructure of buildings, floating platforms, promenade and small architectural objects.

The scope of work included:

 • construction of a pedestrian path to the lake shore, accessible for the disabled, with pedestrian descents to the beach and entrances to the promenade from the existing pedestrian route,
 • renovation and modernization of the existing recreational platform (mini stage),
 • demolition of the existing technical and sanitary facilities building and other buildings, including the removing the existing flagpole,
 • construction of a sports and recreation facility building - a hangar with a boatbuilding workshop and social and sanitary facilities,
 • crane for launching larger vessels, a slip with a maneuvering area, a ramp of a light openwork steel structure for launching light vessels, kayaks and boats,
 • construction of a permanent mooring platform, which is the end of a pedestrian route,
 • floating mooring platforms with a T-shaped entrance gangway,
 • modernization and reconstruction of the existing groyne, adding a lowered entrance platform for smaller units,
 • demolition of the existing walking platform (pier) and construction of a new one with different levels for servicing passengers of cruise ships, for kayaks and pedal boats,
 • construction of small architectural objects.