Sukcesy projektów

Budowa węzła przesiadkowego i pętli autobusowej w Policach
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
2 313 416.48
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 721 666.50
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA POLICE


Wartość ogółem:
2 721 666.50

Wydatki kwalifikowalne:
2 721 666.50

Dofinansowanie:
2 313 416.48

w tym UE:
2 313 416.48

Wkład własny:
408 250.02

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa węzła przesiadkowego i pętli autobusowej w Policach

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.2
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe

 

Opis w języku polskim:

Budowa węzła przesiadkowego i pętli autobusowej w Policach

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa węzła przesiadkowego, nawierzchni i peronów pętli autobusowej w ulicy Wyszyńskiego w Policach. Przebudowa obejmowała wykonanie:  

 • dróg manewrowych,
 • peronów postojowych dla autobusów, busów, taksówek, rowerów,
 • wiat autobusowych,
 • zjazdów z drogi powiatowej,
 • ciągu pieszo – rowerowego
 • chodników w ciągu drogi powiatowej,
 •  oświetlenia ulicznego.

Realizacja projektu zapewnia możliwość przesiadania się pomiędzy systemami transportu publicznego i indywidualnego. Dodatkowo w okolicach węzła powstał parking park & ride.

 

Description in English:

Construction of an interchange and bus terminus in Police

 

The subject of the project is the construction of an interchange, pavement and platforms of the bus terminus at Wyszyńskiego Street in Police. The reconstruction included the implementation of:

 

 • maneuvering roads,
 • parking platforms for buses, buses, taxis, bicycles,
 • bus shelters,
 • exits from a county road,
 • on foot - cycling
 • pavements along the county road,
 • street lighting.

The project implementation has provided the opportunity to change between public and individual transport systems. In addition, a park & ride parking was built near the node.