Sukcesy projektów

Budowa sieci wod-kan w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 903 292.93
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 811 729.39
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA NOWOGARD


Wartość ogółem:
2 811 729.39

Wydatki kwalifikowalne:
2 239 168.24

Dofinansowanie:
1 903 292.93

w tym UE:
1 903 292.93

Wkład własny:
908 436.46

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa sieci wod-kan w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.13
Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych

 

Opis w języku polskim:

Budowa sieci wod-kan w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno

 

Przedmiotem projektu była budowa sieci wodno-kanalizacyjnej doprowadzającej do obszaru inwestycyjnego w obrębie Wojcieszyn-Miętno.

 

Projekt obejmował budowę sieci wod-kan z włączeniem do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Armii Krajowej.

 

Projekt obejmował swym zakresem:

  • budowę sieci wodociągowej PE 160 mm o długości 2 705,68 mb oraz PE 110 mm o długości 20,35 mb,
  • sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC 250 mm o długości 1 871,90 mb oraz PVC 200 mm o długości 593,00 mb,
  • instalację elektryczną nn 0,4 kV o długości 103,50 mb,
  • budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi ekspresowej nr S6,
  • zjazd techniczny w pasie drogowym drogi gminnej.

Description in English:

Construction of a water and sewage network in the Wojcieszyn-Miętno investment area

 

 

The subject of the project was the construction of a water and sewage network to the investment area within Wojcieszyn-Miętno, with connection to the existing water and sewage network in Armii Krajowej street.

 

 

The project covered:

  • construction of a 160 mm PE water supply network with a length of 265.68 m and a PE 110 mm with a length of 20.35 m,
  • 250 mm PVC gravity sewer network with a length of 1,871.90 m and PVC 200 mm with a length of 593.00 m,
  • LV 0.4 kV electrical installation with a length of 103.50 m,
  • construction of a water supply and pressure sanitary sewage system in the road lane of express road No. S6,
  • technical exit on the commune road.