Sukcesy projektów

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
14 087 755.80
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
16 603 350.36
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
16 603 350.36

Wydatki kwalifikowalne:
16 573 830.36

Dofinansowanie:
14 087 755.80

w tym UE:
14 087 755.80

Wkład własny:
2 515 594.56

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.6
Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu

 

Opis w języku polskim:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska

Przedmiotem projektu była budowa odcinków tras rowerowych wpisujących się w korytarz priorytetowej Tras Nadmorskiej. Projekt zrealizowany został na obszarach cennych przyrodniczo. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano budowę tras rowerowych na terenie gmin: Mielno, Sianów, Darłowo, Postomino oraz miasto Kołobrzeg. Odcinki trasy rowerowej budowanej w ramach projektu pokrywają się z odcinkami kluczowymi i ważnymi wyspecyfikowanymi w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. 

 

Description in English:

Construction of a cycle routes network in West Pomerania - Seaside Route (Trasa Nadmorska)

The subject of the project was the construction of sections of cycle routes that go along the Seaside Route priority corridor. The project was implemented in valuable natural areas. As part of the project, construction of cycle routes was carried out in the municipalities of: Mielno, Sianów, Darłowo, Postomino and Kołobrzeg. The sections of the cycle route built as part of the project go along the key and important sections specified in the cycle route network of West Pomerania concept.