Sukcesy projektów

Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu świdwińskiego
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
499 783.07
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
633 190.71
pln

Nazwa beneficjenta

POWIAT ŚWIDWIŃSKI


Wartość ogółem:
633 190.71

Wydatki kwalifikowalne:
587 980.14

Dofinansowanie:
499 783.07

w tym UE:
499 783.07


% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu świdwińskiego

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

 

Opis w języku polskim:

Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu świdwińskiego

 

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej typu on-grid na 7 budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu świdwińskiego o łącznej mocy 0,07 MW.

Obiekty są zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim, powiecie świdwińskim, na terenie gmin: Świdwin (miasto); Połczyn-Zdrój; Rąbino; Sławoborze.

Cele szczegółowe projektu:

  • ograniczenie negatywnej presji antropogenicznej na środowisko naturalne,
  • wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym oraz pełnie wzorcowej roli we wdrażaniu strategii niskoemisyjnych;
  • obniżenie globalnej emisyjności obiektów publicznych na terenie gminy; poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez obniżenie emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM10;
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych;
  • zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z wykorzystaniem taniej energii z OZE.

 

 

Description in English:

Installation of photovoltaic solar panels in the Świdwin poviat

 

The subject of the project is the installation of an on-grid photovoltaic panels on 7 public buildings in the Świdwin poviat with a total power capacity of 0.07 MW.

The facilities are located in the Western Pomerania Province, Świdwin County, in the following municipalities: Świdwin (town); Połczyn-Zdrój; Rąbino; Sławoborze.

Specific objectives of the project:

  • reducing the negative anthropogenic pressure on the environment,
  • supporting the transition to a low-carbon economy in the public sector and playing an exemplary role in the implementation of low-emission strategies;
  • reduction of the global emissivity of public facilities in the commune; improvement of air quality in the commune by reducing CO2 emissions and PM10 suspended dust;
  • reduction of primary and final energy consumption from conventional sources;
  • reduction of operating costs related to the use of cheap energy from renewable sources.